Behandelovereenkomst

 

 

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).
 • De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt.
 • De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; op rekening of contant per consult.
 • De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de client in alle fasen van de behandeling. De client verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de client verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.